Verleden

Projecten sinds de oprichting

 

 

 

 

Homes to Grow

St. Francis Trust heeft twee “Homes to Grow” opgericht, pleeggezinshuizen voor kinderen, die in de steek zijn gelaten, wees zijn geworden of die, als gevolg van verwaarlozing of mishandeling, niet thuis kunnen wonen. Maximaal 6 kinderen leven samen met een pleegmoeder in een huis. Alle kinderen vragen min of meer extra zorg. Stichting Ibhongo heeft bijgedragen aan de renovatie van huis 1, de aankoop van grond voor huis 2 en een deel van de inrichting in huis 2. St. Francis Trust wil vooral een educatief fonds vormen om garant te staan voor een goede schoolloopbaan voor alle geplaatste kinderen. Stichting Ibhongo ondersteunt sinds 2016 binnen dit fonds de post “special needs”. Dit betreft de kosten i.v.m. psychologische, orthopedagogische of medische hulp voor kinderen met een beperking. We hebben in 2020 bijgedragen aan goede internetvoorzieningen en laptops. Sinds 2021 is de post “special needs” omgezet  naar een vaste jaarlijkse bijdrage voor “Skills Enrichment. Nu de kinderen groter worden kunnen ze hiermee extra trainingen volgen in de vaardigheden die ze straks nodig hebben bij  hun toekomstige werk. 

Early Childhood Development (ECD)

In augustus 2013 heeft Stichting Ibhongo zich ook aangesloten bij het Seedlingsproject van Masicorp. In 2015 is MasiEducare gebouwd, een crèche (ECD- centre) voor 150 kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Stichting Ibhongo financierde de bouw van één lokaal, de inrichting met zowel meubilair als leermiddelen en de opleiding van de leidster en assistent leidster van deze klas. Ook betaalden we een evenredig deel van de centrale voorzieningen en een extra speeltoestel buiten. Het centrum voldoet aan de standaarden voor ruimte, hygiëne, veiligheid en kwaliteit en krijgt subsidie van de gemeente Kaapstad, een belangrijke voorwaarde om het centrum selfsupporting te kunnen laten zijn. In januari 2016 is het nieuwe centrum gaan draaien. Alle plaatsen voor de 150 kinderen zijn steeds bezet. De Certificering is intussen toegekend tot 2023. In 2017 bleek na gedegen onderzoek dat 8 % van de ouders de geldende ouderbijdrage niet kan betalen. Stichting Ibhongo heeft in deze gelden voorzien en is voornemens dit ook de komende jaren te doen. In 2019 bleek dat 20% van de ouders gedurende het jaar financieel in de problemen komt door het wegvallen van werk. Met Masicorp hebben we een Noodfonds Schoolgeld  opgezet. Ouders kunnen een aanvraag doen om hieruit een bijdrage te krijgen. 

Eind 2017 nam Masicorp Chasmay Educare over. Deze crèche was ernstig in verval.Stichting Ibhongo heeft in 2018 de kwaliteitsverbetering van het onderwijzend personeel en de aanschaf van educatieve materialen ondersteund. In 2019 is vooral het materiaal verder aangevuld. In 2020 en 2021 zal Stiching Ibhongo zich vooral richten op educatieve activiteiten voor leidsters, kinderen en ouders. We hopen dat Chasmay Educare in de loop van 2022 geregisteerd zal zijn.  Ook  op dit centrum speelt het probleem dat 20% van de ouders gedurende het jaar financieel in de problemen komt en de ouderbijdrage niet kan betalen. Het Noodfonds Schoolgeld is ook voor deze ouders opgezet.

In 2017 heeft Masicorp een pilot gedraaid van het project Stay&Play/Art Therapy. Kinderen en leidsters van informele (vaak shack) crèches kunnen 6x een ochtend meedraaien op een gecertificeerde crèche. Er wordt ook een creatieve opdracht gedaan. Het doel is om de kinderen te stimuleren maar vooral ook om de leidsters van deze crèches beter op te leiden. Na 6x krijgen ze een materialenkist en worden ze verder in hun eigen crèche gecoacht. Stichting Ibhongo heeft de pilot met interesse gevolgd en er ook in meegewerkt.  In 2018 is het project officieel gestart. In 2019 is Stichting Ibhongo gestart met ondersteuning van dit project. Het project is jaarlijks uitgebouwd. Training van leidsters, workshops voor crèche-eigenaren en voor ouders zijn toegevoegd. We werken nu toe naar de ontwikkeling van een Stay&Play Hub, een leer- en doe centrum voor leidsters, ouders en kinderen van informele crèches. 

 

 

 

 

 

 

Sport en ontspanning

Op de basisschool Ukhanyo wordt gewerkt aan betere faciliteiten voor sport- en bewegingsonderwijs. Ook dit gebeurt onder leiding van Masicorp. Stichting Ibhongo heeft bijgedragen aan de aanleg van een sprintbaan en aan een multifunctioneel sportveld, dat in december 2018 aangelegd is. In 2017 en 2019 is veel geïnvesteerd in het opleiden van goede sportcoaches. Dit project blijkt een tevens jonge kinderen van de straat te halen en een zinvolle vrije tijdsbesteding te bezorgen. Stichting Ibhongo heeft in 2018 de ondersteuning van dit project afgesloten ten gunste van verdere ondersteuning van initiatieven ter verbetering van de voorschoolse ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie over activiteiten in de loop van de jaren kun je vinden in de bezoekverslagen en nieuwsbrieven:

Bezoekverslagen

Nieuwsbrieven

Bezoeken in foto’s

Sportfaciliteit Ukhanyo

1e lustrumfeest stichting Ibhongo in foto’s